Situace v oblasti dodávek energií

Situace v oblasti dodávek energií v letošním roce procházela značně turbulentním vývojem, a to hned z několika důvodů. Primárním byl dramatický růst velkoobchodních cen na německé burze EEX, kde se tvoří také ceny českých velkoobchodních energetických produktů. Cenovou „rally“ následovala neochota, resp. v těchto cenových podmínkách spíš neschopnost dodavatelů podávat nabídky odběratelům (všechny dodavatele začal existenčně ohrožovat nedostatek likvidity). A nakonec do hry vstoupilo řešení této situace, na národní úrovni v podobě zastropování cen a nápadu na vytvoření „státního obchodníka“ pro veřejnou správu, který by měl zajistit dodávky elektřiny a plynu na rok 2023.

Rekapitulace současného stavu

Dne 16. září 2022 přijala Vláda ČR novelu zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), kterou se pro případ mimořádné tržní situace zavádí pravomoc vlády formou vládních nařízení úředně stanovit maximální ceny elektřiny a zemního plynu a přijímat další související opatření.

V návaznosti na novelu energetického zákona bylo 5.10. 2022 vydáno vládní nařízení č. 298/2022, o stanovení cen elektřinu a plynu v mimořádné tržní situaci (nařízení o cenách). Toto nařízení stanovuje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 maximální (zastropovanou) cenu za dodávku elektřiny ve výši 5.000 CZK/MWh elektřiny (bez DPH) a 2.500 CZK/MWh za dodávku plynu (bez DPH) a stanovuje rovněž jednotlivé kategorie odběratelů, na které se budou zastropované ceny vztahovat. Kromě jiných (v nařízení definovaných) kategorií odběratelů jsou stanoveny maximální ceny energií pro odběratele s kódem institucionálního sektoru v registru ekonomických subjektů 13000. Zastropování cen je pro určené odběratele automatické a cenový strop je stanoven na 100% spotřeby elektřiny v režimu nízkého, vysokého i velmi vysokého napětí a na 100% spotřeby zemního plynu nezávisle na výši jeho roční spotřeby. Zastropování cen zároveň umožňuje těmto odběratelům plánování rozpočtů na rok 2023.

Přijatá novela energetického zákona dále stanovuje povinnost vybraných dodavatelů (dodavatelů poslední instance – DPI) sjednat s odběratelem smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu, pokud tento nemá pro období účinnosti vládního nařízení dodávku zajištěnou.

Institut státního obchodníka jako uvažovaný dodavatel energií na rok 2023 pro odběratele z veřejného sektoru, jimž ke konci roku 2022 končí smlouvy na dodávku energií, není v novele energetického zákona, ani v nařízení o cenách, jakkoli upraven. Naopak, v současné době je již veřejně známo, že institut státního obchodníka bude zřejmě plnit jinou roli, než dodavatele energií pro veřejný sektor. Skutečností je, že při stanovení maximálních, tedy zastropovaných, cen a v situaci, kdy subjektu poskytujícímu veřejnou službu, který si nedokáže standardně vysoutěžit dodavatele energií, poskytne dodávku DPI, je institut státního obchodníka vlastně zbytečný.

Návrh postupu pro zajištění dodávek energií na rok 2023

Novela energetického zákona ani nařízení o cenách nestanoví žádnou výjimku ze zákona o zadávaní veřejných zakázek (ZZVZ), ani z povinnosti dodržování péče řádného hospodáře. To znamená, že odběratel v postavení veřejného zadavatele je povinen uskutečnit i nadále nákup energií výhradně podle stávajících ustanovení ZZVZ. Existenci soutěže mezi dodavateli při mimořádné tržní situaci a zastropovaných cenách energií mj. předpokládá i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ve svém vyjádření z 15. září 2022 uvádí, že dodavatelé energií mají nadále vzájemně soutěžit.

V současné době je odběrateli energií naprostá většina burzovních nákupů na ČMKB na rok 2023 realizována s cenotvorbou na bázi spotových cen roku 2023. V tomto případě budou odběratelé hradit zastropované ceny elektřiny a plynu jako maximální. Pokud nastane situace, kdy cena sjednaná burzovním obchodem bude v některých zúčtovacích obdobích roku 2023 nižší, než cena zastropovaná, bude odběratel platit tuto nižší cenu. Při naplnění těchto předpokladů bude tedy odběratel hradit (s péčí řádného hospodáře) nižší ceny energií než zastropované a v takovém případě k úsporám dojde také na úrovni státu při kompenzacích zastropovaných cen dodavatelům.

Je vhodné připomenout, že o snížení velkoobchodních cen energií se Vláda České republiky snaží zejména na mezinárodní úrovni podáváním návrhů např. na zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny nebo omezením spekulativních obchodů na velkoobchodních trzích (zejm. TTF nebo skupina EEX) s elektřinou, plynem a emisními povolenkami.